Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Silver i rötslam

Indikator TEMA.6.21.8

De stora källorna till silver i avloppsvatten har tidigare varit fotolaboratorier och röntgenframkallning. I takt med utvecklingen mot digitalfoto och digitalröntgen har silverhalterna i slam mer än halverats de senaste åren. Silver tillsätts också som bakteriedödande ämne i kläder och andra produkter. Cirka 90 procent av inkommande silver från avloppsvattnet hamnar i slammet.

Medelkoncentration av silver i rötslam.

Rad-id Reningsverk Senaste värdet (µg/g ts) Datum

0

Bromma

 1,7

2019

1

Henriksdal

 3,0

2019

2

Totalt 3-årsmedel

 2,9

2019

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Halterna av silver har minskat under många år men kurvan börjar nu plana ut. Silverhalten är högre i Henriksdal jämfört med Bromma. Vid jämförelse med andra reningsverk får Henriksdal årligen in 20-30 kg silver för mycket. Förhöjda silverhalter har spårats till Värtans pumpstation. I viss mån syns förhöjda silverhalter även i Henriksdalsinloppet.

Naturvårdsverket har lagt fram förslag till gränsvärden för metaller i slam som ska tillföras åkermarken. Det föreslagna gränsvärdet för silver år 2030 är 3 mg/kg. Stockholm ligger idag nära detta gränsvärde.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-09-02