Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hållbar energianvändning

Flistömning i Fortums biokraftvärmeverk i Värtan
Flistömning i Stockholms nya biokraftvärmeverk. Foto: Fortum
Målområde MP.1

Staden ska minska klimatpåverkan, effektivisera energianvändningen och växla till mer förnybar energi.

Staden följer EU:s mål om en halvering av energianvändningen i byggnadsbeståndet mellan 1995-2050 och arbetar systematiskt för att minska energianvändningen inom samtliga verksamheter.

Tillgången på energi har en central betydelse för vårt välstånd. Vi använder energi i vårt boende, våra transporter och arbete men också mycket av det vi gör på vår fritid är beroende av energi. Stadens tillväxt skapar en efterfrågan på mer energi samtidigt som stadens ökande täthet ger förutsättningar för mer energieffektiva bostäder och transporter.

Dagens utvinning och användning av energi är en av orsakerna till flera av de stora miljöproblemen. Klimatfrågan uppfattas av de flesta som vår tids stora utmaning men även luftföroreningar från förbränning ger också miljö- och hälsoproblem.

Stockholm stads arbete med en hållbar energianvändning är prioriterat, långsiktigt och framåtsträvande. All energiutvinning kräver resurser varför vi alltid måste prioritera arbetet för ett energieffektivt och resurssnålt samhälle. Det gäller särskilt där vi ännu är beroende av fossila bränslen. Stockholm sätter en hög standard för energieffektivt byggande genom långtgående krav på energianvändning vid nybyggnation. Hänsyn ska tas till produktionens hela påverkan på klimatet och uppdrag om att utarbeta en beräkningsmodell för livscykelanalys fastslogs i samband i budget 2016. I det befintliga byggnadsbeståndet ligger staden i framkant med energieffektiviseringsprojekt och projekt för förnybar energiproduktion. Projekten skapar erfarenheter som kan användas inom och utanför stadens organisation och därmed stärka tillväxten inom miljöteknikområdet och skapa arbetstillfällen.

Målet syftar till att minska klimatpåverkan, effektivisera energianvändningen och växla över till ökad användning av förnybar energi.

Uppdaterad: 2021-06-07