Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utsläpp av växthusgaser

Mål MP.1.1

Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser minskar till högst 2,2 ton per invånare till år 2020

Målet har i kommunfullmäktiges budget för 2017 ändrats från 2,3 till 2,2 ton CO2e per invånare som en anpassning till stadens reviderade beräkningsmetod.

Staden har ett långsiktigt mål att Stockholm ska vara fossilbränslefritt senast år 2040 och stadens egen organisation ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030. De långsiktiga målen stöds av mål för att minska utsläppen av växthusgaser på kortare sikt. För att nå målet om att minska växthusgasutsläppen till högst 2,2 ton per invånare 2020 behöver staden genomföra åtgärder som minskar utsläppen med 533 000 ton CO2e.

Delmålet kan nås genom att:

  • Samtliga stadens enheter aktivt bidrar till att fasa ut användning av fossila bränslen och arbeta för minskad energianvändning i byggnader, verksamheter och transporter.
  • Staden aktivt verkar för att invånare och verksamma i staden bidrar till att nå målet.

Stadens samtliga nämnder och styrelser ansvarar för genomförandet av delmålet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för samordnad uppföljning av delmålet.

Målbedömning: Delmålet har uppfyllts Delmålet har uppfyllts
Uppföljningsansvar
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Genomförandeansvar
  • Samtliga nämnder och styrelser
Uppdaterad: 2021-06-07