Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hållbar mark- och vattenanvändning


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.
Målområde MP.3

Staden ska anpassas för ett förändrat klimat och planeras så att ekosystem i mark och vatten gynnas.

Det är viktigt att kunna säkra vad som är särskilt betydelsefulla kärnområden, spridningszoner och livsmiljöer för skyddsvärda arter. Anspråken på markanvändning i kombination med pågående klimatförändringar, ställer höga krav på hur staden planeras och strategiskt arbetar med grönytor, vattenförekomster och stadsmiljöer för rekreation, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Detsamma gäller andra miljöhänsyn som buller, luftkvalitet, närhet till parker m.m.

Uppdaterad: 2021-04-09