Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ekosystemtjänster ska främjas


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.
Mål MP.3.4

Vid stadsutveckling ska ekosystemtjänster främjas för att bidra till en god livsmiljö

I en växande stad med många nya invånare, arbetsplatser och mer infrastruktur kan ekosystemtjänster vara viktiga verktyg för att skapa goda stadsmiljöer. De skapar förutsättningar för rekreation och upplevelser.

Delmålet kan nås genom att:

 • Stadens grön- och vattenområden ska utvecklas för att leverera en mångfald av ekosystemtjänster.
 • Vidareutveckla ett sammanhållet nät av parker och natur som är sammankopplat med grönska på gator, allmänna platser och kvartersmark.
 • Nya flerfunktionella grönytor ska skapas, där parker och gårdar ges en genomtänkt och effektiv utformning där många funktioner kan samverka.
 • Kvartersmarkens grönska på gårdar, tak och fasader ska komplettera den offentliga grönskan på gator, parker och torg, Grönytefaktorn kan används som hjälpmedel i nyexploatering.
 • Funktionerna i dokumenterat betydelsefulla områden stärks i exploateringsprojekt och skötsel och restaurering i dessa områden är ekologiskt inriktade.
 • Vid exploatering inom stadens ekologiska kärnområden, viktiga spridningszoner och livsmiljöer för skyddsvärda arter ska konsekvenserna alltid utredas. Åtgärder ska vidtas för att minimera påverkan.
 • Stadsdelsvisa park- och skötselplaner ska inriktas mot flerfunktionalitet och att främja ekosystemtjänster.
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts delvis Delmålet har uppfyllts delvis
Uppföljningsansvar
 • Trafiknämnden
Genomförandeansvar
 • Exploateringsnämnden
 • Familjebostäder
 • Fastighetsnämnden
 • Idrottsnämnden
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Stadsbyggnadsnämnden
 • Stadsdelsnämnderna
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Stockholmshem
 • Svenska Bostäder
 • Utbildningsnämnden
Uppdaterad: 2020-10-29