Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

God tillgång till parker och natur


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.
Mål MP.3.6

Stockholmarna skall ha god tillgång till parker och natur med höga rekreations- och naturvärden

Närheten till parker och grönområden är högt värderad av stockholmarna och närmast unikt för en storstad. Den sammanlagda mängden parkmark i varje stadsdel ska vara tillräckligt stor för att tillgodose invånarnas rekreationsbehov och klara det höga besökstrycket med fortsatt hög kvalitet.

Delmålet kan nås genom att:

  • Nya kvaliteter tillskapas i de stadsdelar där någon eller några av de 19 parkkvaliteterna saknas.
  • Tillgängligheten till parker och grönområden ska förbättras genom minskning av barriäreffekter, anläggande av gröna promenader, förbättrade kollektivtrafikanslutning, vägskyltning och tydliggörande av parkentréerna.
  • Behovet av kunskap om ekologiskt hållbar skötsel ska uppmärksammas i samband med upphandling av park- och naturskötsel.
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts Delmålet har uppfyllts
Uppföljningsansvar
  • Trafiknämnden
Genomförandeansvar
  • Exploateringsnämnden
  • Idrottsnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Stadsdelsnämnderna
Uppdaterad: 2021-02-22