Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hållbar mark- och vattenanvändning


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.
Målområde MP.3

Staden ska anpassas för ett förändrat klimat och planeras så att ekosystem i mark och vatten gynnas.

Det är viktigt att kunna säkra vad som är särskilt betydelsefulla kärnområden, spridningszoner och livsmiljöer för skyddsvärda arter. Anspråken på markanvändning i kombination med pågående klimatförändringar, ställer höga krav på hur staden planeras och strategiskt arbetar med grönytor, vattenförekomster och stadsmiljöer för rekreation, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Detsamma gäller andra miljöhänsyn som buller, luftkvalitet, närhet till parker m.m.

Stockholm fortsätter att växa kraftigt och det finns stora behov av såväl bostäder som offentlig och kommersiell service, utbyggd infrastruktur och en rad andra funktioner. Miljöprogrammet bidrar till att nya stadsdelar utformas på bästa möjliga sätt för de boende samt att ingrepp och påverkan på ekosystemets funktioner för växt- och djurliv minimeras.

Genom en bred planeringsprocess, kan kunskapen om de olika behoven klargöras och vägas samman. Översiktsplanen ger inriktningen för utveckling av staden för att klara den stora befolkningstillväxten och bevara de värden som staden har i form av parker natur- och vattenområden. Genom att utveckla gröna kvalitéer som kan svara mot flera behov samtidigt, kan staden hushålla med marken och det pågår ett arbete med förbättrad samordning och styrning av grönstrukturfrågor inom staden. Därutöver är skötseln av naturområdena viktig både för rekreationen och för bevarandet av den biologiska mångfalden.

Uppdaterad: 2021-06-04