Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klimatanpassning för minskad sårbarhet


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.
Mål MP.3.1

Sårbarheter i stadsmiljön till följd av ett klimat i förändring ska förebyggas

Delmålet innebär att bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem måste anpassas för att klara extrema väderhändelser samt de långsiktiga klimatförändringar staden står inför.

Delmålet kan nås genom att:

 • Vid ny- och ombyggnation ska dagvattnet tas omhand på ett hållbart sätt
 • Ny bebyggelse ska utformas och höjdsättas så att skadliga översvämningar till följd av skyfall samt höjda vattennivåer i hav, sjöar och vattendrag minimeras.
 • Nya dagvattensystem ska dimensioneras och höjdsättas så att dagens säkerhetsnivå behålls vid förväntade klimatförändringar, med ökad och mer intensiv nederbörd.
 • Särskilt översvämningskänsliga områden i staden ska identifieras och förslag till åtgärder utredas, genom ett strukturerat samarbete mellan stadens förvaltningar och bolag.
 • Drift och underhåll av dagvattenanläggningar ska medge en god funktion av systemen.
 • Värmeböljors negativa effekter på människors hälsa ska minimeras genom en ökad användning av stadsgrönska samt en genomtänkt stadsplanering.
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts Delmålet har uppfyllts
Uppföljningsansvar
 • Stadsbyggnadsnämnden
Genomförandeansvar
 • Exploateringsnämnden
 • Fastighetsnämnden
 • Micasa
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • SISAB
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Trafiknämnden
Uppdaterad: 2021-06-03