Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klimatanpassning för minskad sårbarhet


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.
Mål MP.3.1

Sårbarheter i stadsmiljön till följd av ett klimat i förändring ska förebyggas

Delmålet innebär att bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem måste anpassas för att klara extrema väderhändelser samt de långsiktiga klimatförändringar staden står inför.

Delmålet kan nås genom att:

 • Vid ny- och ombyggnation ska dagvattnet tas omhand på ett hållbart sätt
 • Ny bebyggelse ska utformas och höjdsättas så att skadliga översvämningar till följd av skyfall samt höjda vattennivåer i hav, sjöar och vattendrag minimeras.
 • Nya dagvattensystem ska dimensioneras och höjdsättas så att dagens säkerhetsnivå behålls vid förväntade klimatförändringar, med ökad och mer intensiv nederbörd.
 • Särskilt översvämningskänsliga områden i staden ska identifieras och förslag till åtgärder utredas, genom ett strukturerat samarbete mellan stadens förvaltningar och bolag.
 • Drift och underhåll av dagvattenanläggningar ska medge en god funktion av systemen.
 • Värmeböljors negativa effekter på människors hälsa ska minimeras genom en ökad användning av stadsgrönska samt en genomtänkt stadsplanering.
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts Delmålet har uppfyllts

Bedömning av måluppfyllelse
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att delmålet har uppfyllts helt under programperioden 2016- 2019.

Stockholms stad växer kontinuerligt och i takt med detta uppstår behov av bostäder, service och infrastruktur. När stadsmiljön förändras måste hänsyn tas till stadens blåa och gröna värden. En utmaning i detta är pågående och förväntade klimatförändringar som utgör sårbarheter som ska förebyggas genom en klimatanpassning av samhället och stadsmiljön. Bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem ska anpassas till att klara stadens klimatförändringar.

Ett viktigt styrdokument i arbetet med att bidra till en hållbar mark- och vattenanvändning är stadens översiktsplan. Denna ger vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen tar också hänsyn till stadens styrdokument som exempelvis klimatstrategin, framkomlighetsstrategin och miljöprogrammet. Under programperioden har också ett omfattande arbete med att uppdatera och digitalisera översiktsplanen genomförts.

Staden har under programperioden arbetat med bland annat dagvattenstrategin samt med implementeringen av grönytefaktor (GYF) och krav ställts på att dessa ska följas i exploateringsprojekt och vid markanvisningar på stadens mark. Staden har även arbetat med utvecklingen av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i växtbäddar till gatuträd och annan växtlighet genom renovering med så kallad skelettjord.

Uppfyllandet av delmålet stöds också av andra övergripande styrdokument såsom Ett grönare Stockholm. Staden utvecklar också verktyg för att beräkna multifunktionella ekosystemtjänster som en del av klimatanpassningsarbetet.

Förutom arbetet utifrån de övergripande styrdokumenten, driver staden ett antal större projekt där klimatanpassning och förebyggande arbete ingår som en del. Under år 2018 anordnades och genomfördes Stockholms stads Forum för hållbara fastigheter där temat var

Klimatanpassning av fastigheter”. Under programperioden har också en klimat- och sårbarhetsanalys för stadens byggnader tagits fram. Analysen visar vilka byggnader som ligger i riskzon för att drabbas av översvämning vid skyfall eller förhöjda vattennivåer i vattendrag samt vilka byggnader som står på mark med risk för försämrad markstabililtet vid översvämning eller torka. Staden ska nu arbeta vidare med att identifiera skyddsvärda byggnader och framtagande av åtgärdsplan. För att stötta stadens förvaltningar och bolag i arbetet med klimatanpassning avseende skyfall har en skyfallsfunktion inrättats hos trafiknämnden.

Uppföljningsansvar
 • Stadsbyggnadsnämnden
Genomförandeansvar
 • Exploateringsnämnden
 • Fastighetsnämnden
 • Micasa
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • SISAB
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Trafiknämnden
Uppdaterad: 2021-06-03