Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Krav enligt dagvattenstrategin

Indikator MP.3.1.1

Vid alla om- och nybyggnadsprojekt på stadens mark ska arbete ske enligt stadens dagvattenstrategi antagen av kommunfullmäktige 2015-03-09. Andelen genomsläpplig yta ska maximeras, infiltration eftersträvas samt öppna, gröna och tröga dagvattensystem anläggas i syfte att minska direkt avledningen av dagvatten till ledningssystemet. Detta i kombination med en genomtänkt höjdsättning samt placering av bebyggelse ska minska negativa effekter vid översvämning.

Andel på av staden markanvisad fastighet med krav enligt dagvattenstrategin

Datakälla: Markanvisningsavtal
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2016.
Senaste värdet:
100 % (2019).
Utgångsvärde:
100 % (2016).
Målvärde:
100 % (2019).

Kommentar

Exploateringsnämnden ställer krav på att stadens dagvattenstrategi ska följas i exploateringsprojekt. Exploateringsnämnden har arbetat för en ökad implementering av stadens nya riktlinjer och åtgärdsmåttet för dagvatten, en implementering som fortsätter även under 2018. Kravet att följa dagvattenstrategin har under året också ställts i samband med markanvisningar på stadens mark. Exploateringsnämnden planerar för lokal hantering av dagvatten i exploateringsprojekt samt deltar i arbetet med pilotanläggningar för dagvattenhantering som Stockholm Vatten och Avfall AB ansvarar för. I exploateringsprojekt planerar nämnden med hänsyn tagen till effekter av förändrat klimat.

Uppföljningsansvar
  • Stadsbyggnadsnämnden
Uppdaterad: 2020-10-29