Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Livskraftig grönstruktur


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.
Mål MP.3.5

Staden ska ha en livskraftig grönstruktur med rik biologisk mångfald

Stockholm har ett rikt och varierat växt- och djurliv anpassat till de naturgivna förutsättningarna i berggrund, jordmån och klimat samt det natur- och kulturhistoriska arvet. Staden är artrik och det rika växt- och djurlivet bidrar till Stockholms attraktivitet. När staden växer ska den biologiska mångfalden stärkas och utvecklas.

Delmålet kan uppnås genom att:

 • Stadens arbete ska inriktas på att upprätthålla och utveckla funktionerna i strukturen av ekologiskt värdefulla områdena, bl.a. med en stor variation av natur och kulturlandskap.
 • Säkerställa en ändamålsenlig skötsel.
 • När ny mark används ska hänsyn tas till förutsättningar för biologisk mångfald och en lämplig grönytekompensation säkerställs.
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts delvis Delmålet har uppfyllts delvis
Uppföljningsansvar
 • Trafiknämnden
Genomförandeansvar
 • Exploateringsnämnden
 • Fastighetsnämnden
 • Idrottsnämnden
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Stadsbyggnadsnämnden
 • Stadsdelsnämnderna
 • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2021-03-01