Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vattenområden ska stärkas och utvecklas


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.
Mål MP.3.3

Stadens vattenområden ska stärkas och utvecklas för både rekreation och biologisk mångfald

För att vara attraktiva rekreationsområden för alla behöver staden utveckla vattenområdenas olika ekosystemtjänster. Mälaren inklusive strandområden och öar har riksintressestatus för både rekreation och naturvård.

Delmålet kan nås genom att:

  • Vattenområden ska utvecklas till attraktiva rekreationsområden för alla och inkludera lämpliga funktioner som bad- och båtliv, fiske samt turiständamål.
  • Strandpromenader ska förbättras till sammanhängande, tillgängliga och tilltalande stråk. Den biologiska mångfalden och möjligheter till fritidsfiske förstärks genom ytterligare biotopvård runt och i bäckar och sjöar samt fortsatt utsättning av fisk i flertalet vatten, däribland Strömmen.
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts Delmålet har uppfyllts
Uppföljningsansvar
  • Exploateringsnämnden
Genomförandeansvar
  • Idrottsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Stadsdelsnämnderna
  • Stockholms Hamnar
  • Trafiknämnden
Uppdaterad: 2021-06-04