Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stockholm ska ha frisk luft

Mål MP.2.2

Stockholm ska ha frisk luft

Staden har genom år av målmedvetet arbete lyckats sänka halterna av föroreningar i Stockholmsluften, men fortfarande uppnås inte miljökvalitetsnormen för kvävedioxid helt och för varken partiklar eller kvävedioxid nås det skarpare svenska miljökvalitetsmålet Frisk luft.

Delmålet kan nås genom:

  • Dammbindning, vakuumsug/spolning
  • Dubbdäcksskatt och/eller -förbud
  • Miljözon för lätta fordon
  • Differentierade trängselskatter
  • Arbeta för optimerad byggtrafik ex. genom bygglogistik och krav på arbetsmaskiner
  • Åtgärder för att effektivisera godstrafiken, till exempel samlastning
  • Cykelfrämjande åtgärder och gångvänlig stad
  • Åtgärder för att främja kollektivtrafikresandet t.ex. genom bättre framkomlighet för bussar
  • Val av drivmedel och fordon som ger lägre luftföroreningar
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts delvis Delmålet har uppfyllts delvis
Uppföljningsansvar
  • Trafiknämnden
Uppdaterad: 2021-08-27