Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Färre fuktskador

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson
Mål MP.6.2

Fuktskador ska förebyggas

Stockholm stads fastighetsbolag och fastighetsnämnden ska arbeta aktivt med att förebygga fuktrelaterade skador i byggnader. Ett fastighetsbestånd med få fuktrelaterade skador bidrar till en bra inomhusmiljö, vilket har stor påverkan på välmåendet hos de som bor och verkar i byggnaderna.

Delmålet kan nås genom att:

 • Ny- och ombyggnationer fuktsäkerhetsprojekteras.
 • Riskkonstruktioner hanteras.
 • Fuktskador inte uppstår till följd av ombyggnation eller drift-/energioptimering.
 • Genom att arbeta aktivt med branschstandarden Bygga F, eller motsvarande, kommer fuktsäkerheten i fokus genom hela byggprocessen, från projektering till produktion, vilket även säkerställer en god inomhusmiljö över tid.
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts Delmålet har uppfyllts

Bedömning av måluppfyllelse
Stockholm Stadshus AB bedömer att delmålet har uppfyllts helt under programperioden 2016- 2019.

Ett fastighetsbestånd med få fuktrelaterade skador bidrar till en bra inomhusmiljö, vilket också påverkar välmåendet hos de som bor och verkar i byggnaderna. Stadens verksamheter arbetar med fuktskydd, god ventilation och förbättrat inomhusklimat i ny- och ombyggnadsprojekt. Arbetet med miljöcertifiering av byggnader bidrar också till att utveckla arbetssätten vad gäller termiskt klimat, det vill säga hur inomhusklimatet upplevs, och dagsljusinsläpp.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser har under programperioden arbetat med att förebygga och identifiera risker och-/eller brister som kan kopplas till fukt i inomhusmiljöer. Hos SISAB genomfördes under perioden ett arbete med informationsinsatser om miljö- och fuktfrågor för både medarbetare och konsulter. Berörda bolag och fastighetsnämnden har inarbetat fuktsäkerhetskrav i projekteringsanvisningar för nyproduktion.

Staden har krav på att nyproducerade byggnader ska fuktsäkerhetsprojekteras enligt ByggaF eller motsvarande metod. Under 2019 fuktprojekterades samtliga av stadens nyproducerade byggnader, vilket förebygger problem som kan kopplas till fukt.

Under programperioden har staden arbetet vidare med att miljöklassa byggnadsbeståndet. Miljöklassningen av byggnader bedöms bidra till ett förebyggande av fuktskador också för de byggnader som inte miljöklassas.

Uppföljningsansvar
 • Stadshus AB
Genomförandeansvar
 • Familjebostäder
 • Fastighetsnämnden
 • Micasa
 • SISAB
 • Stockholmshem
 • Svenska Bostäder
Uppdaterad: 2020-10-30
Målområden