Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Minskat buller

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson
Mål MP.6.3

Bullernivåerna inomhus ska minska

Samhällsbuller och höga ljudnivåer är den miljöstörning som berör flest antal människor. Störningarna kommer från trafiken (väg-, spår- och flygtrafik, där vägtrafiken är klart dominerande), installationer, verksamheter samt grannar. Bullerstörningar från trafiken behandlas i målområde Miljöeffektiva transporter.

Delmålet kan nås genom att:

 • Ljudkällorna i staden behöver bli tystare. Några källor kan direkt påverkas så som ventilationsanläggningar i stadens bostadsfastigheter, skolor/förskolor samt vård- och omsorgslokaler. Indirekt kan staden påverka ljudkällor genom riktad tillsyn på skolor/förskolor, vård- och omsorgsboenden, bostadsbolag, verksamheter och restauranger m.m.
 • Bostadsfastigheterna byggs med god ljudklassning så att bullerstörningarna minskar inomhus för de boende.
 • Ljudmiljön i skolor och förskolor blir bättre.
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts Delmålet har uppfyllts

Bedömning av måluppfyllelse
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att delmålet har uppfyllts helt under programperioden 2016-2019.

Buller har en negativ påverkan på människan både direkt och indirekt. Den tillsyn som utförs bidrar till lägre bullernivåer inomhus. Den växande staden och kontinuerlig tillkomst av byggnader innebär att det finns ett behov av att jobba fortlöpande med frågan.

För skolor och förskolor har staden fortsatt arbetet med kontroll av ljudnivåer vid ordinarie riktad tillsyn och särskilda bullerprojekt. Under 2019 har miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsatt sitt arbete med bullerprojektet på skolor och förskolor vilket utförts på totalt 52 förskolor inom staden under året. Syftet med projektet har varit att utvärdera ljudnivåerna från fasta installationer och följa upp eventuella överskridanden. Projektet har resulterat i att ljudnivåerna kommer att följas upp på totalt 65 procent av förskolorna där gällande riktvärden enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus överskrids. Detta projekt kommer fortgå även under 2020. Utöver bullerprojektet inspekteras ljudnivåer från fasta installationer regelbundet på cirka 330 skolor och förskolor årligen i samband med den ordinarie riktade tillsynen. Tillsynsarbetet under året har resulterat i att stadens skolor/förskolor fått en förbättrad inomhusmiljö avseende buller under 2019. Ljudnivåerna inventeras därutöver inom ramen för egenkontrollen av fastighetsägaren (SISAB).

Vad gäller flerbostadshus handlägger miljö- och hälsoskyddsnämnden kontinuerligt inkomna klagomålsärenden rörande buller så att bullerstörningar som bedöms utgöra olägenhet för människors hälsa undanröjs. Vad gäller bullernivåer i privatbostäder/flerbostadshus arbetar miljö- och hälsoskyddsnämnden kontinuerligt med att handlägga inkomna klagomålsärenden rörande buller. Ungefär hälften av alla inkommande klagomål i bostadsmiljö avser störningar från buller i staden. Vanligt förekommande bullerstörningar som anmäls är fläktbuller och annat buller från fasta installationer, restaurangbuller och musikbuller, buller från lastning och lossning samt buller från hantering av avfallshantering. Det bedrivs också riktad tillsyn mot fastighetsägare där buller är en av de störningar som förekommer i inomhusmiljön. Den riktade tillsynen mot fastighetsägare sker på två olika sätt. Dels genom riktad tillsyn mot utvalda fastighetsägare i Stockholm där egenkontrollen kontrolleras. Dels genom en ny metod för riktad tillsyn som utförs sedan 2016 där syftet är att hitta fastighetsägare i socioekonomiskt utsatta stadsdelar med befarat eftersatt underhåll och där det kan finnas mer strukturella problem och brister i bostäder på grund av detta.

Under 2019 beslutades om ett nytt åtgärdsprogram om omgivningsbuller som gäller för de kommande fem åren, 2019 till 2023. I åtgärdsprogrammet beskrivs de satsningar som årligen planeras för att begränsa exponeringen för omgivningsbuller. I arbetet ingår genomförande av mindre bullrande vägbeläggning vid utvalda gatusträckor, bullerskyddsskärmar, gröna lösningar för bättre ljudmiljöer och i rekreationsområden samt skolmiljöer. Trafiknämnden har under programperioden arbetat med bidrag till fasadåtgärder vid höga trafikbullernivåer, i enlighet med stadens åtgärdsprogram om buller samt utrett rekreationsområden att bullerskydda framöver. Genom fönsterbyten, eller kompletteringar av befintliga rutor med så kallade tillsatsrutor, sänks bullernivåerna och inomhusmiljön blir sundare. Detta arbete resulterar i att bullerexponering från trafiken minskar och de boendes inomhusmiljö förbättras. Sedan 1970 har mer än 58 000 fönster i Stockholm åtgärdats inom stadens så kallade fönsterprogram. Genom programmet har samtliga fastigheter i Stockholm som utsätts för höga ljudnivåer från vägtrafik (definierat som ekvivalent ljudnivå vid fasad över 62 dBA) erbjudits bidrag för olika typer av fönsteråtgärder. Det återstår endast ett mindre antal fastigheter där fasadåtgärder av olika skäl fördröjts. Under 2019 har cirka 240 personer fått en förbättrad ljudmiljö inomhus efter genomförande av åtgärder med bidrag från staden. På sikt bedöms arbetet med att även implementera Framkomlighetsstrategins principer innebära minskad biltrafik, vilket i sin tur kan minska bullerstörningarna inomhus. Utöver bullerbegränsande åtgärder vid stadens vägnät har kompletterande åtgärder gjorts av Trafikverket och Trafikförvaltningen (Region Stockholm) vid bostäder exponerade för höga bullernivåer. I detaljplanearbetet säkerställs att nybyggnadsprojekt projekteras med god ljudklassning, det vill säga god ljudisolering.

Staden har under 2019 även publicerat en handbok som beskriver gröna lösningar för en bättre ljudmiljö. Handboken kommer att fortsätta spridas som underlag och hjälpmedel i såväl planarbete som vid bullerskyddsarbetet och i samband med förbättring av stadsmiljöer.

Uppföljningsansvar
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Genomförandeansvar
 • Exploateringsnämnden
 • Familjebostäder
 • Micasa
 • SISAB
 • Stadsbyggnadsnämnden
 • Stockholmshem
 • Svenska Bostäder
 • Trafiknämnden
Uppdaterad: 2020-10-30
Målområden