Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Radonhalterna ska minska

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson
Mål MP.6.1

Radonhalterna inomhus ska understiga 200 Bq/m3 luft i stadens flerbostadsfastigheter och lokaler för arbetsplatser och undervisning

Undersökningar visar ett tydligt samband mellan ökad radonhalt i bostaden och ökad risk för lungcancer. Halterna ska därför sänkas i befintlig bebyggelse så att de understiger riktvärdet, som är 200 Bq/m3 luft.

Delmålet kan nås genom att:

  • Fastighetsägaren kontrollerar radon minst vart 10:e år för respektive fastighet och åtgärdar vid radonhalter som överstiger 200 Bq/m3 luft med efterföljande kontrollmätning enligt Strålsäkerhetsmyndighetens mätmetoder.
  • Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö för radon följs.
  • Nybyggnader utformas, projekteras och byggs för låg radonhalt i inomhusluften. Detta förutsätter kontroll och eventuella åtgärder för att säkerställa en radonsäker byggnad.
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts Delmålet har uppfyllts
Uppföljningsansvar
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Genomförandeansvar
  • Fastighetsnämnden
  • Micasa
  • SISAB
  • Stockholmshem
  • Svenska Bostäder
Uppdaterad: 2021-03-03
Målområden