Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Radonhalterna ska minska

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson
Mål MP.6.1

Radonhalterna inomhus ska understiga 200 Bq/m3 luft i stadens flerbostadsfastigheter och lokaler för arbetsplatser och undervisning

Undersökningar visar ett tydligt samband mellan ökad radonhalt i bostaden och ökad risk för lungcancer. Halterna ska därför sänkas i befintlig bebyggelse så att de understiger riktvärdet, som är 200 Bq/m3 luft.

Delmålet kan nås genom att:

  • Fastighetsägaren kontrollerar radon minst vart 10:e år för respektive fastighet och åtgärdar vid radonhalter som överstiger 200 Bq/m3 luft med efterföljande kontrollmätning enligt Strålsäkerhetsmyndighetens mätmetoder.
  • Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö för radon följs.
  • Nybyggnader utformas, projekteras och byggs för låg radonhalt i inomhusluften. Detta förutsätter kontroll och eventuella åtgärder för att säkerställa en radonsäker byggnad.
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts Delmålet har uppfyllts

Bedömning av måluppfyllelse
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att delmålet har uppfyllts helt under programperioden 2016-2019.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens samlade prognos är att delmålet i huvudsak har uppnåtts. Det har utförts ett stort antal mätningar av radon i byggnader som ägs eller förvaltas av Stockholms stad. Det kvarstår dock att åtgärda ett antal byggnader med uppmätta värden över tillåtna gränsvärden.

Mätning av radon ska utföras ungefär vart tionde år. Det innebär att det vid varje ny mätomgång kan komma att påträffas höga halter vid ommätning av tidigare kontrollerade byggnader som då hade en radonhalt under 200 Bq/m3.

Under perioden 2017-2019 har fastighetsnämnden utfört radonmätningar i 197 av fastighetsnämndens byggnader och 21 procent av dessa hade radonhalter över 200 Bq/m3. Åtgärder för att uppnå godkända värden har genomförts eller är planerade. Vid ny- och ombyggnadsprojekt av flerbostadsfastigheter och lokaler för arbetsplatser och undervisning har krav ställts på projektering för en radonhalt under 200 Bq/m3 i inomhusluften.

SISAB arbetar kontinuerligt med radonmätningar och åtgärder. SISAB har kontrollerat 96 procent av sina undervisningslokaler vilka har radonvärden under 200 Bq. Micasa utför ommätningar av byggnader där tidigare mätresultat är äldre än 10 år. Av Micasas byggnader är 68 procent klara. Eftersom Micasa inte räknar med byggnader som mättes för mer än 10 år sedan så har siffran för byggnader som har radonmätts och har halter under 200 Bq därför minskat från år 2018 då 92 procent av byggnaderna var klara. I dagsläget har förhöjda halter konstaterats i fyra byggnader och åtgärder pågår.

Stadens bostadsbolag har vidtagit åtgärder för byggnader/fastigheter där förhöjda halter har konstaterats vid mätning. Förutom detta har bostadsbolagen även påbörjat en ny mätomgång i sina byggnader. Av AB Familjebostäders byggnader är 89 procent av fastigheterna klara.

Familjebostäder utför ommätningar och har konstaterat förhöjda halter i några av de tidigare klara fastigheterna. Av AB Svenska bostäders byggnader är 96 procent av fastigheterna klara och bolaget arbetar med åtgärder eller planerar för åtgärder där förhöjda halter har uppmätts. Av AB Stockholmshems byggnader är 89 procent av fastigheterna klara och bolaget arbetar kontinuerligt med åtgärder.

Uppföljningsansvar
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Genomförandeansvar
  • Fastighetsnämnden
  • Micasa
  • SISAB
  • Stockholmshem
  • Svenska Bostäder
Uppdaterad: 2021-03-03
Målområden