Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Minskad exponering av kvävedioxid och partiklar

Vy från Långholmen
Mål 6: Frisk luft och god ljudmiljö
Etappmål MP.6.1

Etappmålet innebär att exponeringen för skadliga halter av kväveoxid i luften ska minska under programperioden. För att minska halterna av kvävedioxid så måste utsläppen från vägtrafiken minska ytterligare och staden har en viktig roll i att begränsa den typen av trafik som genererar utsläpp.

Exempel på åtgärder för att nå etappmålet:

  • Verka för en förnyelse av fordonsflottan och ökad elektrifiering.
  • Verka för ökad efterlevnad av miljözonsreglerna för tunga fordon.
  • Genomför åtgärder såsom dammbindning, spolning och städning av gator.
  • Arbeta för optimerad byggtrafik och godstrafik till exempel genom bygglogistik och krav på arbetsmaskiner samt samlastning.
  • Fortsätt utvärdera miljösensorer som en metod för dynamisk trafikstyrning baserat på luftkvaliteten.
  • Följa upp och utvärdera miljözonen på Hornsgatan.
  • Löpande följa om ytterligare enskilda gator överskrider miljökvalitetsnormerna. Dynamiska miljözoner kan då bli aktuella.
  • Verka för styrmedel för att minska antalet bilar med dubbdäck.
Uppdaterad: 2023-04-06