Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dygn över normvärdet för PM10

Indikator MP.6.1.2

Indikatorn visar antalet dygn då halten av partiklar (PM10) har överstigit normvärdet 50 µg/m3, vid mätpunkter i gatunivå. För att miljökvalitetsnormen ska klaras får halten inte överskridas mer än 35 dygn per år. Främsta källan i Stockholm är vägdamm från slitage av vägytan på grund av dubbdäcksanvändning vintertid.

Antal dygn där dygnsmedelvärdet för partiklar (PM 10) överskrider normvärdet 50 µg/m3.

Rad-id Mätstation Senaste värdet (dygn) Datum

0

Hornsgatan

 30

2019

1

Sveavägen

 22

2019

2

Lilla Essingen (E4/E20)

 28

2019

3

Norrlandsgatan

 7

2017

4

Folkungagatan

 15

2019

5

S:t Eriksgatan

 26

2019

6

Skonertvägen (E4/E20)

 11

2019

7

Högsta värdet

 30

2019

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB.

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klarades för femte året i rad vid samtliga mätstationer i gatunivå i Stockholms innerstad. Antalet dygn med höga dygnsmedelhalter av PM10 har stadigt minskat under 2000-talet. Under 2019 var antal dygn likartat som under 2018. Bortsett från på Sveavägen som uppmätte en tydlig minskning.

Halterna på Essingeleden påverkas i betydligt högre grad av en direktemission av slitagepartiklar när dubbdäcken möter vägbanan jämfört med innerstadsgatorna. Detta beror på den betydligt högre trafikmängden och den högre hastigheten. Trafikverket har sänkt hastigheten med 20 km/h på långa sträckor på Essingeleden för att minska slitaget. Den större trafikmängden och högre hastigheten gör också att vägbanorna torkar upp snabbare jämfört med innerstadsgatorna.

Mätningarna på Norrlandsgatan avslutades vid årsskiftet 2017/2018 och en ny mätstation etablerades på St Eriksgatan. På Folkungatan flyttades mätningarna från Folkungagatan 57 till 70 under 2018.

Sedan vintersäsongen 2013/2014 utför Trafikkontoret driftåtgärder i form av intensiv dammbindning med CMA och städning av de mest belastade innerstadsgatorna. De senaste årens kraftiga nedgång i antalet dygn med höga halter av PM10 är ett direkt resultat av dessa åtgärder i kombination med minskad användning av dubbdäck. Trafikverket genomför dammbindning på Essingeleden, men med lägre intensitet jämfört med innerstadsgatorna p.g.a. risk för minskad friktion.

Stockholms stad har infört hastightessänkning på några gator i innerstaden samt utökat dubbdäcksförbudet på Hornsgatan till att även gälla del av Kungsgatan och Fleminggatan.

Halterna av PM10 kan variera relativt kraftigt på grund av meteorologiska förhållanden. För att halterna ska fortsätta att minska är minskad andel personbilar med dubbdäck nödvändigt liksom fortsatt ambitiös dammbindning.

Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Uppdaterad: 2020-05-12