Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ökad resurseffektivitet i samband med byggprocessen

Pop-up återbruk
Mål 4: Ett resurssmart Stockholm
Etappmål MP.4.3

Den växande staden genererar stora materialströmmar både in i byggnader och infrastruktur, liksom en stor mängd avfall i samband med rivning, ny- och ombyggnationer. Etappmålet innebär att staden, genom rätt hantering, genererar en högre grad av cirkulation av schaktmassor och andra material inom byggprocessen.

Exempel på åtgärder för att nå etappmålet:

  • Använd byggvarubedömningen (BVB) och likvärdiga verktyg med avseende på resurshushållning vid materialval och fortsätt att ställa krav på att byggnadsmaterial är miljöbedömda och dokumenterade i en digital loggbok.
  • Underlätta möjligheten att återanvända både schaktmassor och krossmaterial från entreprenadberg som uppkommer i samband med exploatering/ombyggnad på allmän platsmark och på kvartersmark.
  • Verka för att spillmaterial vid byggproduktion minimeras.
  • Utreda förutsättningarna för fossilfria byggarbetsplatser.
Uppdaterad: 2021-02-25
Prioriterade mål