Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ekodukt/grodtunnel Lidingövägen

En av ekodukterna i Hammarbyhöjden i södra Stockholm
En av ekodukterna i Hammarbyhöjden i södra Stockholm. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.3.1.15

Lidingövägen har pekats ut som en av de främsta barriärerna för spridning mellan Norra och Södra Djurgården.

Dåvarande gatu- och fastighetskontoret gavs 2005 i uppdrag att utreda anläggandet av en ekodukt över Lidingövägen som kompensation för exploaterad grönmark i Norra Djurgårdsstaden. Ekodukten skulle stärka sambanden mellan de norra och södra delarna av nationalstadsparken och höja rekreationsvärdena i området. Landskapsarkitekterna på kontoret föreslog en möjlig placering av ekodukten. WSP gavs i uppdrag att göra en illustration och kostnadsuppskattning av en ekodukt över Lidingövägen. I uppdraget ingick även att kostnadsberäkna en grodtunnel som alternativ till ekodukten.

Resultat

Ekodukten har avförts. Dels ansågs det ekonomiskt orimligt att gå vidare med ekodukt över Lidingövägen. Därutöver saknade staden rådighet över marken på båda sidor om vägen.

Det fanns även vissa tekniska svårigheter med att anlägga en ekodukt i detta läge. Området söder om vägen är bebyggt och anslutningsramper till ekodukten skulle bli för branta på grund av kravet å 4,7 m fri höjd över vägen (trots att det föreslagna läget för ekodukten är det högsta i området).

Byggnationen av en grodtunnel under Lidingövägen ansågs mycket positivt för groddjurs spridningsmöjligheter, men att ett sådant projekt bör kombineras med möjligheter för groddjuren att vistas också "på vägen" i våtmark eller dammanläggning. Man drog slutsatsen att detta istället bör prövas inom ramen för grönplaneringen i området.

Exploateringskontoret, tillsammans med Banverket och Kungliga Djurgårdens Förvaltning, inriktade sig istället på att bygga en kombinerad ridbro/viltbro över Värtabanan, vilken genomfördes.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
Aktör
  • Banverket
  • Idrottsförvaltningen
  • Kungl. Djurgårdens Förvaltning
Uppdaterad: 2016-09-13