Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Högdalstopparna naturutvecklingsområde

Utsikt mot Fagersjötoppen med vattentorn
Utsikt mot Fagersjötoppen. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.9.3.2

Högdalstopparna utgörs av Fagersjötoppen, Hökarängstoppen och Högdalstoppen. Tillsammans utgör de ett tippområde bestående utav rivnings- och schaktmassor som tippats här sedan 1960-talet. Tippverksamheten avslutades år 2001 och området har spontant börjat användas som naturrekreationsområde. Högdalstippen håller en stor artrikedom av fåglar, fjärilar, växter och groddjur. Här kan bland annat häckande törnskata, sparvhök och kattuggla ses.

Högdalstopparnas öppna, kuperade och varierande terräng utgör en unik miljö för såväl natur och rekreation. Området besöks av både motnionärer, cyklister, fågelskådare och hundägare med fler. Området har stor potential att utvecklas mer för att öka natur- och rekreationsvärdena, vilket skulle bidra till att områdets attraktivitet och användning samt betydelse för biologisk mångfald skulle öka.

Relevanta åtgärder, vilka föreslogs som idéer inom ramen för Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003, utgörs till exempelvis av:

  • Skapande av solbelysta stenrösen för kräldjur på de sydvända sluttningarna.
  • Utveckla naturlig svacka mellan Fagersjötoppen och Hökarängstoppen till groddamm
  • Breddning/restaurering av diken.
  • Slåtter i och runt topparna

Skötselfrågor samt eventuella säkerhetsaspekter av detaljutformningen tas upp i planeringen och diskuteras med berörd stadsdelsförvaltning.