Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ärvinge Groddamm

Åtgärd TEMA.4.9.9.9

Stockholm stad har anlagt en ny damm för groddjur vid Ärvinge träsk, mellan Rinkeby och Kista. Dammen är en av flera kompensationsåtgärder för det nya utomhusbadet vid Eggeby gård, Järvabadet, eftersom badet har tagit en del av kulturreservatets mark i anspråk. Järvabadet invigdes 2020 och på hösten samma år påbörjades anläggandet av Ärvinge groddamm. Under hösten 2021 färdigställs dammen och skötseln övergår till reservatsförvaltaren trafikkontoret.

Platsen för groddammen har funnits med som ett förslag från miljöförvaltningen på lämplig placering av en damm i nästan 20 år. Anledningen är att området utgörs av en fuktig, halvöppen gräsmark, nära Igelbäcken, med ett strategiskt läge mellan Hästa groddamm i väster och Skogvaktarkärret i öster.

Dammen och den intilliggande övervintringskullen innebär att en ny livsmiljö skapas för groddjur. Den kommer också att underlätta spridningsmöjligheterna för groddjuren inom reservatet. Förutom groddjur kommer även andra djur som insekter, fåglar och småvilt att trivas i och vid dammen. I den löpande skötseln kommer ingå att slåttra delar av den nyanlagda ängsvegetationen och rensa en del av växterna i vattnet för att förhindra igenväxning.

Den nya dammen ligger också strategiskt invid gångvägen mellan Kista och Rinkeby. Vid dammen finns därför informationsskylt på svenska och engelska, sittmöjligheter och en liten bro för att närboende ska kunna besöka platsen och lära sig mer om groddjur.

De öppna området som utgör "Ärvinge träsk" bör även hävdas kontinuerligt för att minska igenväxningen och samtidigt gynna hävdgynnad flora.