Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Insatser mot granbarkborre

Granbarkborre
Granbarkborren är en skalbagge i familjen barkborrar. Foto: Henrik Larsson/Azote
Artikel TEMA.4.1.8.1

Just nu arbetar flera stadsdelsförvaltningar med insatser mot granbarkborren. I de flesta fall innebär det att angripna granar som riskerar att falla tas ned.

Miljöförvaltningen har tagit fram en vägledning med syfte att informera om granbarkborrens ekologi och hur den kan hanteras inom stadens skyddade områden. Vägledningen har skickats till berörda stadsdelsförvaltningar och trafikkontoret. Några av de viktigaste budskapen är:

  1. Förutsättningarna för granbarkborren och hur den bör hanteras ser helt olika ut i stadens skyddade områden jämfört med skogar med rationellt skogsbruk. I stadens reservat är syftet att långsiktigt bevara biologisk mångfald med stöd av miljöbalken. Naturen är variationsrik med många olika arter, stor andel äldre träd och mycket höga naturvärden. Variationen kan bidra till att begränsa granbarkborren. I skogsbruksskogar är syftet att producera virke med hög avkastning med stöd av skogsvårdslagen. Naturen är fattig på variation med få andra arter än gran. Likartad granskog kan bidra till att öka större angrepp av granbarkborre.

  2. Risken för större angrepp av granbarkborre kan öka när granarna redan är stressade. Den varma och torra sommaren år 2018 bidrog till sådan stress. Stormar kan också bidra till att stressa träden och/eller bidra till mer ljusa, solexponerade miljöer i skogen. Granbarkborren gynnas av att sådana öppna miljöer skapas i skogen.

Angripna och/eller döda granar som står så att de riskerar att falla över byggnader eller där många människor rör sig kan behöva fällas. Granar som däremot redan är döda (med grå färg och all bark borta) är ointressanta för granbarkborren. De bör istället lämnas i skogen eftersom de är mycket värdefulla för andra insekter och fåglar. Enstaka angripna granar som står i skyddade områden med varierad natur kan stå kvar. På så sätt gynnas granbarkborrens naturliga fiender (allmän barkbock, styltflugor, myrbaggar och hackspettar).

Uppdaterad: 2020-09-30