Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel skog

Indikator TEMA.4.1.2

Indikatorn följer utvecklingen för skogklädd mark i kommunen. Huvudklassen "skog" i stadens biotopdatabas omfattar olika typer av barrskog, blandskog, lövskog och ädellövskog, där krontäcknngen är 70% eller mer. Vissa glesare trädbestånd som inte är hagmark eller park ingår också.

Andel av kommunens totala yta som utgörs av skog

Datakälla: Miljöförvaltningen: Databas för Stockholms biotoper 2009, samt reviderad databas för Stockholms biotoper år 1998.
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 1998.
Senaste värdet:
20 % (2009).
Utgångsvärde:
21 % (1998).

Kommentar

Förändringsanalysen visar att stadens totala skogklädda yta minskat under perioden 1998-2009 med 95 hektar, vilket motsvarar en minskning på 2% av den totala mängden skog år 1998. Andelen skogsyta av stadens totala yta har minskat med 1/2 procentenhet. Det mesta av förändringen bedöms bero på en ökning av bebyggd och hårdgjord mark.

Uppdaterad: 2013-12-06