Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Biodiverseeken i Bergianska trädgården

Artikel TEMA.4.1.5.2

I Bergianska trädgården står en gammal ek som utsetts till Stockholms Biodiverse-ek. Södertörnsekologerna - ett samarbete mellan kommunerna på Södertörn där Stockholm ingår - drev ett projekt kring jätteekar 2010. En grov ek valdes ut i var och en av de nio kommunerna och experter undersökte vilka lavar, mossor, svampar och småkryp som kunde hittas på trädet.

Stockholms Biodiverse-ek, som står i norra delen av Bergianska trädgården, växer öppet och solexponerat, har god vitalitet och en frisk krona. Ekens omkrets är 470 cm och i stammen finns en stor hålighet med mulm (det nedbrutna material som ansamlas inuti ihåliga träd). En mindre öppning finns nere vid marken och en större öppning ca 5 m upp där kronan börjar. I parken finns även några andra gamla ekar.

På trädet påträffades 11 olika arter av mossor, 5 av svampar och 22 av lavar. En rödlistad art, oxtungsvamp (NT), hittades. På trädet fanns också rikligt av stadskantlav, som tål luftföroreningar bra. För att vara inne i en storstad var mossfloran rik med hårhättemossa som den mest sällsynta arten. Dessutom hittades 46 arter insekter och ett spindeldjur (rutklokrypare). Flera skyddsvärda arter av skalbaggar påträffades, bl a kardinalfärgad rödrock och gulbent kamklobagge (båda rödlistade i kategori NT, "nära hotad"), smalknäppare samt brun guldbagge.

Uppdaterad: 2018-05-25