Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kommunfullmäktigeuppdrag om ekodukter i Stockholm

Artikel TEMA.4.1.7.1

Kommunfullmäktige gav i budget för 2016 trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att utreda möjliga platser där gröna övergångar i form av ekodukter över vägar och järnvägar kan göras enligt:

"Naturmiljöer som har skadats av utsläpp eller infrastrukturbyggen ska så långt som möjligt återställas. För att återskapa avskurna natursamband ska det utredas möjliga platser där gröna övergångar i form av ekodukter över vägar och järnvägar kan göras. Planeringen ska ske i samarbete med miljö- och hälso-skyddsnämnden.”

Trafikkontoret och miljöförvaltningen har i samarbete med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret genomfört uppdraget och redovisar resultatet i rapporten PM – Möjliga platser för ekodukter.

Förvaltningarna har gemensamt prioriterat fem platser som bedöms vara av stort intresse för att stärka svaga delar i Stockholms gröna infrastruktur och för att skapa sociala kopplingar för människor över barriärer i form av vägar och järnvägar. Platserna  är dessutom belägna där det planeras eller pågår större stadsbyggnads- eller infrastrukturprojekt:

  • över Akallavägen mellan Hansta och Igelbäckens naturreservat
  • över Bergslagsvägen mellan Judarn och Kyrksjön
  • mellan Södra Hammarbyhamnen och Årsta över Nynäsvägen
  • mellan Östra och västra Älvsjöskogen över Västra stambanan
  • Magelungens strand

 Förvaltningarna framhåller i rapporten att det inte har gjorts några fördjupade utredningar om de föreslagna platsernas lämplighet, samt att följande bör utredas vidare:

  • om det är teknisk möjligt att anlägga ekodukter/sociodukter på platserna
  • utformning av ekodukter/sociodukter och närområde
  • hur stor ekologisk och social nytta en ekodukt/sociodukt kan ge på platsen
  • kostnad och finansiering

Rapporten redovisades för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-05-16 och trafiknämnden 2017-05-18. Nämnderna gav då trafikkontoret och miljöförvaltningen i uppdrag att göra en översiktlig studie av uppskattade kostnader och nyttor och återkomma till respektive nämnd.