Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Strandmiljöer

Strandmiljö
Tema TEMA.4.1.6

Vegetationsklädda stränder är en viktig tillgång för Stockholm, både för naturupplevelser och som livsmiljö och spridningsvägar för växt och djurliv. Av den 18 mil långa strandlinjen har idag 39 procent lagskydd i någon form, och av de värdefullaste stränderna är 67 procent skyddade.

Stockholms många vattenmiljöer är karakteristiska för staden, och strandlinjen erbjuder en mångfald av möjligheter till friluftsliv och avkoppling. Det djur- och växtliv som frodas vid många av stränderna har ett högt upplevelsevärde för stockholmare och besökare. Stränderna har också ekologiska funktioner som ökar i betydelse vartefter staden växer, i synnerhet inför klimatförändringarna. Vegetationsklädda stränder är därför en viktig tillgång för staden.

Naturstränder är en övergångszon mellan olika miljöer och därför särskilt rika; här finns en mångfald arter som förekommer på land eller i vatten och även de som är knutna till själva strandmiljön. Naturliga stränder har en finskalig uppdelning genom samspel mellan land, vatten och erosionsprocesser. Det skapas uddar och vikar och strandlinjen blir i praktiken väldigt lång och varierad. Det motsatta gäller för hårdgjorda stränder, som rensats på vegetation och naturliga småstrukturer. Deras strandlinje blir kortare och ger färre små ”rum” åt faunan.

I vattnet är strandzonens ekosystem ofta de mest produktiva. Där det är grunt når solljuset ner till botten och värmer upp vattnet tidigt på våren. Växter och många småkryp frodas. Sten, grus och sand skapar skyddade och födorika miljöer som lockar till fisk- och groddjurslek. Även fågel- och däggdjursarter söker föda, hittar skydd eller föder upp ungar i strandzonen, till exempel drillsnäppa, bäver och olika fladdermöss.

Vegetationsklädda stränder fungerar som ledstråk för djurens dagliga eller årligt återkommande förflyttningar och utgör en viktig grund för arternas spridning i landskapet.