Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Påverkan på strandmiljön

Indikator TEMA.4.1.6.2

Stockholms stad har som en del av den senaste strandinventeringen inventerat strändernas grad av påverkan. Mätningen gäller hela strandlinjen i staden, dvs kajer, klippor, badstränder och vegetationsklädda stränder. Bedömning av påverkan har gjorts vid fältinventering 2008-2010 och gäller strandzonen 10 m upp från strandlinjen. Strandsträckorna har därefter mätts upp på digitala kartor i skala 1:3000 med hjälp av GIS.

Strändernas markanvändning uppdelat i påverkansklasser.

Datakälla: Inventering av stränder i Stockholms stad 2010, Miljöförvaltningen

Kommentar

Omkring 36% av stränderna har bedömts vara opåverkade. Det är framför allt i dessa sträckor som strand-ekosystemet är väl fungerande med relativt naturlig vegetation. Sträckor med "viss påverkan" (27%) har kvar begränsade, naturliknande strukturer och funktioner. Inom de restrerande 35% ("Påverkad") är strandmiljön omvandlad av bebyggelse och ofta hårdgjord.

Stockholms stränder har här undersökts ur naturvärdessynpunkt med en ny, speciellt anpassad metodik, varför ingen jämförelse gjorts med tidigare strandinventeringar.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2013-08-16