Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Strändernas naturvärden i vattenmiljön

Indikator TEMA.4.1.6.1

Stockholms stad har som en del av den senaste strandinventeringen inventerat strändernas naturvärden. Mätningen gäller hela strandlinjen i staden, dvs kajer, klippor, badstränder och vegetationsklädda stränder. Bedömning av naturvärde har gjorts vid fältinventering 2008-2010 och gäller strandzonen 5m ut i vattnet från strandlinjen. Strandsträckorna har därefter mätts upp på digitala kartor i skala 1:3000 med hjälp av GIS.

Strändernas naturvärden i vattenmiljön uppdelat i naturvärdesklasser.

Datakälla: Inventering av stränder i Stockholms stad 2010, Miljöförvaltningen.

Kommentar

Omkring 57% av stränderna har bedömts ha mycket höga eller höga naturvärden i vattenmiljön (klass 1 resp. 2). Det är framför allt dessa sträckor som hyser livsmiljöer för känsligare växter och djur. De kan ofta fungera som uppväxtmiljö för t ex fiskyngel. Stränderna har mer eller mindre naturlig vattenmiljö med förekomst av död ved, vattenvegetation, småmiljöer och träd som skuggar vattnet. I resterande 41% (klass 3, "visst värde") är vattenmiljön invid stranden betydligt mer påverkad och har dåliga förutsättningar för ett ostört växt- och djurliv. Dock kan vissa funktioner för vattenorganismer upprätthållas, t ex spridningsvägar.

Stockholms stränder har här undersökts ur naturvärdessynpunkt med en ny, speciellt anpassad metodik, varför ingen jämförelse gjorts med tidigare strandinventeringar.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2013-08-16