Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Prioritering av miljöinsatser

Indikator ME.A.Q3

Andel stockholmare som anser att följande insatsområden är mycket eller ganska viktiga för kommunen att prioritera

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Diagrammet visar vilka insatsområden som stockholmarna anser att kommunen bör prioritera.

Data hämtas från stadens medborgarenkät om miljö och miljövanor. För var och en av insatsområdena nedan fick de svarande ange i vilken grad de anser att kommunen bör prioritera frågan. Från mycket viktigt till helt oviktigt att prioritera.

  1. Minska stadens klimatpåverkan
  2. Anpassa staden till ett förändrat klimat
  3. Skydda och värna stadens natur och biologiska mångfald
  4. Förbättra vattenkvaliteten i stadens sjöar, vattendrag och kustvatten
  5. Förbättra luftkvaliteten i staden
  6. Minska störande buller
  7. Minska avfallsmängder och öka återanvändning och återvinning
  8. Minska användningen av skadliga kemikalier
  9. Förbättra och värna en god inomhusmiljö

Diagrammet visar andelen svarande som anser att frågorna är mycket viktiga eller ganska viktiga att prioritera.

En majoritet av stockholmarna anser att samtliga insatsområden är mycket eller ganska viktiga för staden att prioritera. De frågor som de flesta svarande tycker att staden bör prioritera är att skydda och värna stadens natur och biologiska mångfald samt att förbättra vattenkvaliteten i stadens sjöar, vattendrag och kustvatten.

Kvinnor prioriterar samtliga insatsområden högre än män.

Uppdaterad: 2023-06-02