Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till cykelparkering

Indikator ME.B.12

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med tillgången till cykelparkering i Stockholm?

Rad-id Svarsalternativ Senaste värdet (%) Datum

0

Mycket nöjd eller ganska nöjd

 22

2020

1

Mycket nöjd

 7

2020

2

Ganska nöjd

 15

2020

3

Varken eller

 27

2020

4

Ganska missnöjd

 16

2020

5

Mycket missnöjd

 5

2020

6

Vet inte

 30

2020

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Av de som svarade på enkäten år 2020 så var drygt 20 procent nöjda med tillgången till cykelparkering. Ungefär lika många av respondenterna var missnöjda. De flesta, 57 procent, hade dock ingen tydlig uppfattning i frågan.

Män var mer nöjda med tillgången till cykelparkering än kvinnor. Yngre var både mer nöjda och mer missnöjda än äldre, medan de äldre i högre omfattning saknar tydlig uppfattning om tillgången till cykelparkering. Nöjdast var invånarna i Skärholmen och Rinkeby-Kista medan Östermalm och Södermalm hade störst andel missnöjda.

Frågan ändrades i enkäten år 2020 och det går därför inte att jämföra med resultaten från tidigare år.

Uppdaterad: 2023-05-15