Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till cykelparkering

Indikator ME.B.12

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med tillgången till cykelparkering i Stockholm?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Mycket nöjd eller ganska nöjd

2020

22

1

Mycket nöjd

2020

7

2

Ganska nöjd

2020

15

3

Varken eller

2020

27

4

Ganska missnöjd

2020

16

5

Mycket missnöjd

2020

5

6

Vet inte

2020

30

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Av de som svarade på enkäten år 2020 så var drygt 20 procent nöjda med tillgången till cykelparkering. Ungefär lika många av respondenterna var missnöjda. De flesta, 57 procent, hade dock ingen tydlig uppfattning i frågan.

Män var mer nöjda med tillgången till cykelparkering än kvinnor. Yngre var både mer nöjda och mer missnöjda än äldre, medan de äldre i högre omfattning saknar tydlig uppfattning om tillgången till cykelparkering. Nöjdast var invånarna i Skärholmen och Rinkeby-Kista medan Östermalm och Södermalm hade störst andel missnöjda.

Frågan ändrades i enkäten år 2020 och det går därför inte att jämföra med resultaten från tidigare år.

Uppdaterad: 2023-05-15