Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utveckling bilpooler

Upplåsning av bil med kort
Bilen öppnas med ett kort.
Indikator TEMA.7.5.17

Indikatorn visar antalet bilar i Stockholms kommun som ingår i bilpooler eller är registrerade i en plattform för privat bildelning.

Bilpooler kan delas in i tre typer:

  • Bilpool med fasta platser
    I stationära bilpooler finns bilarna vanligen på fasta uppställningsplatser. Bilarna bokas i förväg och låses upp med nyckel, sms, smart kort eller app.

  • Friflytande bilpooler
    I friflytande bilpooler behöver användaren inte lämna tillbaka bilen på samma plats som den togs och bilarna kan bara bokas kort tid innan avfärd. Bilen bokas och öppnas med en app.

  • Privat bildelning
    Privat bildelning innebär att privatpersoner delar sin egen bil med andra genom att annonsera ut den på en bildelningsplattform.

Antal bilar i bilpooler inom Stockholm

Rad-id Typ Senaste värdet (stycken) Datum

0

Stationär

 878

2021

1

Friflytande

 260

2021

2

Privat bildelning

 1234

2021

Datakälla: Sammanställning av Miljöförvaltningen

Kommentar

Ökningen fortsätter – trots - eller på grund av - pandemi?
Det sker en kontinuerlig utveckling av branschen, nya företag kommer till Stockholm medan andra lämnar. Koncepten förfinas för att aktörerna ska kunna stå sig i konkurrensen och hitta nya kunder. Totalt sett ökar bilpoolsbilarna långsamt men säkert i Stockholm.

2021 har likt 2020 varit ett exceptionellt år med kraftigt förändrade resvanor och färre tjänsteresor på grund av Corona-pandemin. Vid 2020 års uppföljning kommenterade bilpoolsaktörerna i generella ordalag att de upplevde en ökning eller kraftig ökning av bokningarna hos privatkunder och en i princip död företagsmarknad på grund av pandemin. Likaså sades bilpoolsanvändningen ha förändrats till fler och kortare lokalresor och färre långresor.

Stationära bilpoolsbilar upp 50 procent 2021

Den största och mest betydelsefulla förändringen under 2021 är den stora ökningen av antalet stationära bilpooler. En av de större aktörerna har nästintill tredubblat det antal platser som tjänsten återfinns på i Stockholm jämfört med november 2020.

Privat delade bilar minskar något

Antalet bilar som erbjuds privat genom det som också brukar kallas peer-to-peer bildelning har legat på liknande nivåer under de tre senaste uppföljningarna men en svag minskning noteras under 2021. De privat delade bilarna väger dock lättare än de kommersiella bilpoolsbilarna eftersom de har betydligt lägre tillgänglighet. De är bara tillgängliga de enstaka, eller mer regelbunda och längre, perioder som ägarna väljer att göra dem bokningsbara.

Lite färre friflytande bilar i Stockholm – men fler i grannkommunerna

Stockholms enda frlflytande bilpool har under 2021 experimenterat med var de verkar och har bland annat expanderat till Södertälje. Det har förvisso minskat antalet poolbilar inom Stockholms stads gränser men skapat möjlighet till envägsresor till grannkommuner.

Samtidigt ska man inte stirra sig blind på antalet fordon, lika viktigt är att aktörerna säger sig ha fokuserat på att nå en bättre nyttjandegrad av fordonen.

Över hälften av stockholmarna inom 400 m från en poolbil

Den geografiska analysen visar att stockholmarnas närhet till fasta bilpooler har ökat något under 2021. I december 2021 bodde 55 procent av Stockholms invånare inom 400 meters radie från en bilpoolsplats.

Mest - men inte bara - i innerstad och närförort

Bilpoolsaktörerna fokuserar fortfarande till stor del på innerstad och närförort, även om det gradvis uppstår nya bilpoolsplatser i ytterstaden. Särskilt tydligt blir detta längs tunnebanenätet.

I samband med statistikinsamling i december 2021 fick bilpoolsaktörerna även frågor om framtiden. Det är värt att notera att av de som har besvarat frågor om framtiden säger sig en av de största aktörerna vara intresserad av att expandera kraftigt om staden kan erbjuda uthyrning av p-platser.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2022-09-29