Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Färdmedelsfördelning vinter

Indikator TEMA.7.1.1

Diagrammet visar fördelning av färdmedel för de Stockholmare som arbetar eller studerar. Enkätfrågan löd: Hur reste du huvudsakligen mellan bostaden och arbete/skola under februari?

Färdmedelsfördelning för stockholmarnas resor mellan bostad och arbete/skola under vintern (februari)

Rad-id Färdmedel Senaste värdet (%) Datum

0

Till fots

 10,9

2020

1

Cykel

 10,4

2020

2

Kollektivtrafik

 47,3

2020

3

Motorcykel, moped

 0,3

2020

4

Bil

 17,4

2020

5

Annat

 1,2

2020

6

Ej aktuellt

 12,6

2020

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

De svarande fick ange hur de reste till arbete eller skola under februari 2020, det vill säga före utbrottet av covid-19.

Ej aktuellt innebär att respondenten inte genomförde några sådana resor alls på grund av hemarbete, arbetslöshet eller pension. Något fler än tidigare uppger att de inte genomförde arbetsresor, även före pandemin.

Det vanligaste färdmedlet var kollektivtrafik. 47 procent av stockholmarna uppger att de huvudsakligen reste kollektivt mellan hem och arbete under februari 2020. Vilket är en minskning jämfört med tidigare mätningar. Därefter är bil det vanligaste färdmedlet. 17 procent uppger att de huvudsakligen reste med bil.

Andelen som vintercyklar har ökat de senare åren. 10 procent uppger att de cyklade till arbetet eller skolan under februari, vilket är en fördubbling jämfört med 2013.

Uppdaterad: 2021-11-17
Tema