Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Måluppföljning, svårt skadade i trafiken

Indikator TEMA.7.7.6

Stockholm stad har ett mål om 40 % färre svårt skadade år 2020 jämfört med snittet för åren 2006-2009. Målet baseras på den officiella statistiken som polisen rapporterar till STRADA, och på grund av statistiska problem kan de fyra senaste åren inte utvärderas på ett korrekt sätt.

Enligt 2019 års officiella statistik för Stockholm skadades 129 personer svårt i trafiken, vilket skulle innebära att 2020 års målnivå skulle vara uppnådd, eftersom detta är en minskning med 40 % jämfört med utgångsvärdet. Tyvärr är statistiken som redovisas för både de svårt och allvarligt skadade under åren 2014-2019 missvisande och direkt felaktig, likaså STRADA-statistiken fram till år 2010, vilket gör att målet inte kan följas upp.

Här kan du läsa mer om uppföljningen av kommunfullmäktiges mål om svårt skadade i trafiken 2020.

Datakälla: Personer, officiell statistik (STRADA, polisrapporterade)
Målvärde:
158 personer (2020).

Kommentar

SKILLNAD MELLAN SVÅRT OCH ALLVARLIGT SKADAD
Det är viktigt att veta att den officiella statistiken har en egen term för de allra värst skadade, Svårt skadade. Huruvida en trafikskada är lindrig eller svår bedöms då av polisen på olycksplatsen utan konsultation från sjukvården, vilket gör att många personskador blir felaktigt bedömda eftersom bedömningen inte görs på medicinska grunder.

Sjukvården anger de mest skadade som allvarligt skadade och gör sin bedömning utifrån medicinsk grund, en sk. ISS-bedömning vilken kortfattat anger sannolikheten att en person avlider till följd av sina skador. Sjukvården har med hjälp av detta system fler mellansteg i sin skadebedömning, vilket gör att en patient kan benämnas som lindrigt, måttligt eller allvarligt skadad.

I den sammanvägda skadegraden i STRADA har sjukvården den avgörande rösten för hur en skada ska bedömmas när både polisen och sjukvården har rapporterat. Det innebär att om polisen rapporterar in en trafikant som svårt skadade men sjukvården gör bedömningen att personen har lindriga skador – benämns personen i STRADA som lindrig. Gör sjukvården ingen bedömning alls (i fall då personen inte uppsökt vård eller sjukvården inte inkommit med rapport), blir det polisens rapportering som gäller.

Mörkertal av allvarligt skadade
Sedan början på 2015 är samtliga Stockholms läns akutsjukhus med i rapporteringen, vilket har höjt kvaliteten på statistiken. Dock har sjukhusen och polisen haft inrapporteringssvårigheter pga personalbrist och nya försvårande inrapporteringsregler, som framförallt slagit hårt mot rapporteringen av allvarligt skadade. Det totala antalet olyckor och skadade personer i dessa beräknas därför vara något högre än redovisat.

Kontakt
Uppdaterad: 2020-06-05