Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattenanläggning, Spångadalen

Översikt av Spångadalen där dagvattenanläggning planeras
Översikt av Spångadalen där dagvattenanläggning planeras
Åtgärd TEMA.3.11.1.1

I Spångadalen anläggs en damm som ska begränsa riskerna för översvämningar i Bromsten och rena dagvatten från Hjulsta, Tensta och delar av Rikeby.

Bällstaåns avrinningsområde består till stor del av hårdgjorda ytor som bostadsområden, industri- och centrumbebyggelse. Dagvattnet transporteras snabbt och flödet till ån varierar kraftigt. Detta gör Bällstaån särskilt känslig för översvämningar. Genom att anlägga dammar eller vegetationstäckta översilningsytor kan vattnet fördröjas vid kraftiga regn så att risken för översvämningar minskas. När dagvattenflödet till Bällstaån fördröjs minskar också utsläppen av fosfor till ån.

Mellan bostadsområdena Tensta och Rinkeby finns ett grönområde som avgränsas av Spånga Kyrkväg och Rinkebysvängen, kallat Spångadalen. Delar av Hjulsta och Tensta i väster samt en del av Rinkeby i öster avvattnas till området. I Spångadalen planeras en damm som ska fördröja och rena dagvatten. Ett dike mot Tenstadalen väster om Spånga Kyrkväg, som ska leda dagvatten till dammen, kommer även att anläggas. Anläggningen utformas så att den bidrar till parkområdets kvalitéer.

Målet med projektet, som finansieras av stadens klimatfond, är att minska risken för översvämningar i det nya bostadsområdet Bromstensstaden.

Anläggningen beräknas minska utflödet av fosfor till Bällstaån med cirka 50 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
Aktör
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-12-11