Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendammar vid Trädgårdsvägen, Kaninholmen

Gräsytan söder om Trädgårdsvägen i Tyresö. Foto: WRS och Naturvatten (2017).
Gräsytan söder om Trädgårdsvägen i Tyresö. Foto: WRS och Naturvatten (2017).
Åtgärd TEMA.3.11.5.28

Två dagvattendammar föreslås på gräsytan vid Kaninholmen, söder om Trädgårdsvägen i Tyresö, för att rena dagvatten från Sofieberg. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald.

Vid Kaninholmen i Näsbyviken mynnar två dagvattenledningar från området Sofieberg i Tyresö. Den större ledningen slutar i ett rakt dike genom ett befintligt våtmarksområde i Drevviken och den mindre ledningen mynnar i ett dike som löper genom ett sankt snårskogsområde. Strax innan Drevvikens strandkant och våtmarksområdet finns en stor gräsyta tillgänglig där en dagvattendamm för den större ledningen kan anläggas. Även i anslutning till den mindre ledningsmynningen finns goda möjligheter att anlägga åtminstone en fördamm. Ledningarna ligger båda nära markytan och förutsättningar för att lyfta fram vattnet bedöms vara goda. Efter behandling ska vattnet helst spridas mera diffust till våtmarksområdet.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Drevviken med 8-13 kg fosfor per år.