Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hur mycket fosfor läcker från sjöarnas sediment?

Artikel TEMA.3.5.

För att ta reda på hur stort läckage av fosfor det är från bottensedimenten i Stockholms sjöar har staden, som ett led i arbetet med att förbättra vattnens ekologiska status, låtit göra en sedimentundersökning. Resultaten visar att tre av sju undersökta vattenförekomster har tydlig internbelastning av fosfor från sedimenten.

I sjöar som tidigare tillförts mycket fosfor finns ofta stora mängder fosfor bundet i bottensedimenten. Genom så kallad internbelastning kan den frigöras till sjövattnet, vilket då leder till övergödning. För att uppnå god ekologisk status i stadens sjöar, vattendrag och kustvatten är det viktigt att internbelastningen inte är för hög. I så fall behöver åtgärder vidtas för att binda fosforn till sedimenten, till exempel genom en kemisk process som kallas fällning.

Undersökningen som Stockholms stad låtit göra 2016 visar att Drevviken, Djurgårdsbrunnsviken och Magelungen har tydliga indikationer av stor internbelastning av fosfor. Den är troligtvis stor även i Ulvsundasjön och Laduviken. När det gäller Årstaviken och Riddarfjärden är internbelastningen svårare att bedöma.

Resultatet från  undersökningen kommer att vara ett viktigt underlag till de lokala åtgärdsprogram som Stockholms stad håller på att ta fram i samarbete med grannkommunerna, för att kunna uppnå god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv fram till senast 2021 eller 2027.