Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Syrehalt i bottenvatten

Indikator TEMA.3.5.7.4

Syre är livsviktigt för de flesta organismer, och låga syrgashalter vid botten kan leda till bottendöd. Vissa bakterier kan klara de låga syrenivåerna, och dessa bildar svavelväte vid nedbrytning av organsikt material. Därför används halten svavelväte som en indikator för syreförhållandena i botten vid syrebrist.

Anledningen till att vatten blir syrefattigt eller syrefritt är många, och halterna varierar naturligt under året. Efter vår- och sommarblomningen av alger i vattnet sjunker syrehalterna då det finns mer organiskt material som ska brytas ner, vilket kräver syre. Även under perioder med mer tillrinning av t.ex. humusämnen kan syrenivåerna sjunka. Ökade algblomningar på grund av övergödning kan därför leda till minskade syrgasnivåer i bottnen. Minskade syrgasnivåer kan även leda till internbelastning av sjön, då fosfor frigörs från bottensedimentet och leder till ökad övergödning trots oförändrad extern påverkan. Detta kan leda till t.ex. ökade blomningar av cyanobakterier under sommaren.

Djupare sjöar har ofta lägre syrenivåer i bottenvattnet då omblandningen av sjöns vatten ofta är sämre, speciellt under vinter och sommar då en naturlig temperaturskiktning av vattnet bildas. Detta gör att vattnet närmast bottnen ligger relativt still, och inte syresätts i samma utsträckning som ytvattnet. Eftersom syrehalten i bottenvattnet påverkas i stor utsträckning av sjöns djup är det svårt att jämföra syrehalter mellan olika sjöar.

Augustivärden för halten löst syrgas i bottenvatten, mätt i mg/l. Negativa värden representerar halten svavelväte (H2S), även detta i mg/l.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/l) Datum

0

Lillsjön

 9,50

2018

1

Drevviken

 8,90

2018

2

Lappkärret

 8,40

2018

3

Ältasjön

 8,40

2018

4

Laduviken

 8,00

2018

5

Judarn

 7,80

2018

6

Kyrksjön

 7,20

2018

7

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 7,00

2018

8

Långsjön

 6,90

2018

9

Sicklasjön

 6,70

2018

10

Isbladskärret

 6,70

2018

11

Bällstaviken

 6,30

2018

12

Spegeldammen

 6,10

2018

13

Råcksta Träsk

 3,90

2018

14

Trekanten

 1,80

2018

15

Årstaviken

 1,50

2018

16

Fiskarfjärden

 1,40

2018

17

Ulvsundasjön

 0,40

2018

18

Riddarfjärden

 0,20

2018

19

Brunnsviken

 0,00

2020

20

Flaten

-1,06

2018

21

Magelungen

-3,73

2018

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfall (SVOA).

Kommentar

Det är svårt att dra några generella slutsatser om syreförhållandena i sjöarna. Detta dels för att trenderna är otydliga och halterna mycket varierande från år till år, vilket kan bero på att värdena är baserade på enstaka provtillfällen samt naturliga årsvariationer, men även för att grundförutsättningarna för sjöarnas syrehalter är mycket olika.

En något positiv trend kan urskiljas för Flaten, Ältasjön och Sicklasjön, medan en något negativ trend kan urskiljas för Magelungen och Årstaviken.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Hög

>7,00 mg/l

1

 God

5,00–7,00 mg/l

2

 Måttlig

4,00–5,00 mg/l

3

 Otillfredställande

2,00–4,00 mg/l

4

 Dålig

-10,00–2,00 mg/l

Uppdaterad: 2021-04-09