Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Temperatur i ytvatten

Indikator TEMA.3.5.7.13

Ytvattentemperaturen styrs av flera parametrar så som lufttemperatur, solinstrålning och övriga väderförhållanden. Ytvattentemperaturen kan påverka faktorer som primärproduktion, men även indikera klimatförändring. Primärproduktion är tillväxten av växtplankton, makrofyter och andra vattenlevande kärlväxter.

Ytvattentemperatur kan också påverka hur stark skiktningen i djupare sjöar blir, vilket i sin tur påverkar omblandningen av vattnet. Starkare skiktning vid höga ytvattentemperaturer kan exempelvis leda till sämre syresättning av bottenvattnet, och därmed leda till syrebrist. Varmt vatten håller också syre sämre än svalare vatten, samt tillåter snabbare metaboliska processer. Detta innebär att nedbrytning kan ske fortare, vilket också kräver mer syre.

Ökade ytvattentemperaturer kan även förlänga växtplanktonsäsongen, vilket skapar högre primärproduktion. Detta är dock framför allt viktigt under våren. Högre temperaturer kan också påverka artsammansättningen av växtplankton.

Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (°C) Datum

0

Trekanten

 22,6

2018

1

Långsjön

 22,4

2018

2

Magelungen

 22,2

2018

3

Flaten

 22,0

2018

4

Ältasjön

 22,0

2018

5

Drevviken

 21,5

2018

6

Sicklasjön

 21,4

2018

7

Bällstaviken

 21,0

2018

8

Ulvsundasjön

 20,9

2018

9

Årstaviken

 20,8

2018

10

Riddarfjärden

 20,8

2018

11

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 20,6

2018

12

Fiskarfjärden

 20,4

2018

13

Lillsjön

 20,3

2018

14

Judarn

 20,2

2018

15

Laduviken

 19,9

2018

16

Kyrksjön

 19,4

2018

17

Lappkärret

 19,0

2018

18

Spegeldammen

 19,0

2018

19

Råcksta Träsk

 18,5

2018

20

Isbladskärret

 17,8

2018

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfall (SVOA).

Kommentar

Ytvattnet i Stockholms sjöar tycks sakta bli varmare. Isbladskärret uppvisar dock en motsatt trend med minskande temperaturer. Provtillfället kan också variera inom augusti månad.

Uppdaterad: 2022-04-01