Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Temperatur i ytvatten

Indikator TEMA.3.5.7.13

Ytvattentemperaturen styrs av flera parametrar så som lufttemperatur, solinstrålning och övriga väderförhållanden. Ytvattentemperaturen kan påverka faktorer som primärproduktion, men även indikera klimatförändring. Primärproduktion är tillväxten av växtplankton, makrofyter och andra vattenlevande kärlväxter.

Ytvattentemperatur kan också påverka hur stark skiktningen i djupare sjöar blir, vilket i sin tur påverkar omblandningen av vattnet. Starkare skiktning vid höga ytvattentemperaturer kan exempelvis leda till sämre syresättning av bottenvattnet, och därmed leda till syrebrist. Varmt vatten håller också syre sämre än svalare vatten, samt tillåter snabbare metaboliska processer. Detta innebär att nedbrytning kan ske fortare, vilket också kräver mer syre.

Ökade ytvattentemperaturer kan även förlänga växtplanktonsäsongen, vilket skapar högre primärproduktion. Detta är dock framför allt viktigt under våren. Högre temperaturer kan också påverka artsammansättningen av växtplankton.

Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfall (SVOA).
Senaste värdet:
22,0 °C (2018).
Utgångsvärde:
19,0 °C (2000).

Kommentar

Ytvattnet i Stockholms sjöar tycks sakta bli varmare. Isbladskärret uppvisar dock en motsatt trend med minskande temperaturer. Provtillfället kan också variera inom augusti månad.

Uppdaterad: 2022-04-01