Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.5.7.12

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som styr hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan nyttja kväve från luften.

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/l) Datum

0

Bällstaviken

 0,5

2021

1

Drevviken

 0,7

2021

2

Fiskarfjärden

 0,4

2021

3

Flaten

 0,4

2021

4

Görväln

 0,4

2018

5

Isbladskärret

 2,6

2021

6

Judarn

 0,6

2021

7

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 0,6

2021

8

Kyrksjön

 1,9

2021

9

Laduviken

 0,8

2021

10

Lappkärret

 1,2

2021

11

Lillsjön

 2,9

2021

12

Långsjön

 0,9

2021

13

Magelungen

 0,7

2021

14

Riddarfjärden

 0,4

2021

15

Råcksta Träsk

 0,9

2021

16

Rödstensfjärden

 0,4

2018

17

Sicklasjön

 0,9

2021

18

Spegeldammen

 2,1

2021

19

Trekanten

 0,4

2021

20

Ulvsundasjön

 0,5

2021

21

Årstaviken

 0,5

2021

22

Ältasjön

 1,0

2021

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Halterna visar inte så stora variationer mellan åren, även om en svagt positiv trend kan urskiljas för de flesta sjöarna. Idag uppmäts måttligt höga halter kväve i de flesta av Stockholms sjöar, men i de mindre sjöarna, främst Lillsjön och Kyrksjön, förekommer högre halter.