Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Aluminium i grundvatten

Grundvattenprovtagning
Provtagning i grundvattenrör på Kungsholmen. Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.3.14.2

Miljöförvaltningen har genomfört tre större undersökningar av grundvattnet i Stockholm. Variationen mellan olika provpunkter är stor och provplatserna varierar mellan undersökningarna, men genom att jämföra medel och medianhalter för samtliga provpunkter kan man få en bild av hur föroreningssituationen förändras.

Median- och medelhalt av aluminium i grundvatten.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Grundvattenundersökningar 1997, 2003, 2012
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2003.
Senaste värdet:
0,0014 mg/l (2012).
Utgångsvärde:
0,003 mg/l (2003).

Kommentar

Medelhalten av aluminium har minskat avsevärt under mätperioden. Det kan inte uteslutas att det skett förändringar i provtagningsmetodik, provhantering eller kemisk analys, som gör jämförelser mellan åren mindre relevanta, även om målet varit att undvika sådana skillnader. Aluminium är ett pH-känsligt ämne och pH var lägre vid undersökningen 2012 (medel: 7.0) jämfört med de föregående åren (medel: 7,5).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket hög halt

>0,5 mg/l

1

 Hög halt

0,1–0,5 mg/l

2

 Måttlig halt

0,05–0,1 mg/l

3

 Låg halt

0,01–0,05 mg/l

4

 Mycket låg halt

<0,01 mg/l

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-06-03