Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Grundvattenprov med höga halter

Grundvattenprovtagning
Provtagning i grundvattenrör på Kungsholmen. Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.3.14.1

Indikatorn visar andelen grundvattenprover med hög eller mycket hög halt enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten.

Ämnen som ingår i indikatorn är: klorid, ammonium, arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, koppar, krom, nickel, zink och aktiva ämnen i bekämpningsmedel (ej 2003).

Miljöförvaltningen mäter grundvattenkvaliteten regelbundet. Nästa grundvattenundersökning planeras ske 2021.

Andel mätpunkter för grundvattenkvalitet med höga eller mycket höga halter.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Grundvatten i Stockholm, med publiceringsår:1997,2006 och 2013
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1997.
Senaste värdet:
7,8 % (2012).
Utgångsvärde:
10,3 % (1997).

Kommentar

Utvecklingen för indikatorn "andelen prov med höga halter" ser positiv ut, men skillnaderna är små mellan åren. Indikatorn har i högsta möjliga mån beräknats på samma ämnen och på prov med liknande provbehandling från de tre undersökningarna. Aktiva ämnen i bekämpningmedel är den enda gruppen organiska miljögifter som tagits med och då bara för prov från undersökningarna 1997 och 2012, eftersom analyserna hade för dålig kvalitet för proven 2003.

Uppdaterad: 2021-06-03