Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljögiftsövervakning grundvatten

Grundvattenprovtagning
Provtagning i grundvattenrör på Kungsholmen. Foto: Johan Pontén
Aktivitet TEMA.3.14.1

Miljöförvaltningen har kartlagt stadens grundvattenkvalitet vid tre tillfällen, 1996-97, 2003-04 och 2011-12. Syftet med dessa undersökningar har framförallt varit att bevaka vilken kemisk påverkan staden har på mark och vatten och kunna följa hur påverkan förändras över tiden.

I Stockholm använder vi Mälarens vatten för att producera dricksvatten och grundvattenkvalitén har därför inte en direkt betydelse för vår hälsa, på samma sätt som i kommuner där man använder grundvatten som råvatten till dricksvattenproduktion. Grundvattnet flödar ut i sjöar, vattendrag och våtmarker och där har både mängden och kvalitén stor betydelse för framförallt djur och växter som lever där. Vissa ämnen kan också transporteras i marken som gas. Sådana ämnen som är hälsoskadliga är också angelägna att kartlägga i grundvattnet eftersom de kan tränga in i byggnader och då påverka hälsan.

Resultat

Vid grundvattenundersökningen 2011-12 analyserades ett ganska stort antal ämnen, många miljögifter, i ytligt grundvatten i jord. På enskilda platser fanns höga eller till och med mycket höga halter av miljögifter, om halterna jämförs med de bedömningsgrunder som finns för grundvatten i Sverige. De flesta provpunkterna visade hög halt av åtminstone något oönskat ämne. Metallhalterna och halten PAHer ser ut att ha minskat om man jämför med resultaten från motsvarande undersökningar tidigare år, men det krävs en längre tidsserie för säkra trendanalyser.

Halterna i Stockholms grundvatten är i de flesta fall lägre än i dag- och avloppsvatten men resultaten visar att utströmmande grundvatten liksom dagvatten och bräddavlopp kan vara en källa till sådana ämnen för ytvattnen. Att ämnena finns i grundvattnet beror på att vi hanterar många miljögifter i samhället, de kommer med regnet, hamnar i marken via läckande dagvatten och avloppsledningar eller olika material och ämnen som används eller förvaras på marken eller hamnar där genom utsläpp. Gamla markföroreningar, tippar eller förorenade fyllnadsmassor är andra möjliga källor.

Platser med höga halter kommer att undersökas ytterligare, i de fall innehållet skulle kunna innebära någon slags risk för människa eller miljö. Bedöms det då finnas en reell risk behöver åtgärder sättas in. Den viktigaste övergripande och långsiktiga åtgärden är emellertid ett aktivt arbete med att minska användningen och spridningen av skadliga ämnen över huvud taget. Detta eftersom en minskad användning och spridning inte bara minskar belastningen på miljön utan också innebär en minskad allmän exponering, där inomhusmiljön i många fall är av större betydelse för människor.

Ta del av hela undersökningsresultatet i rapporten nedan.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-06-03