Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Husarviken

Foto av Husarvikens inre del
Foto: Christer Lännergren
Tema TEMA.3.2.3.2

Husarviken är en smal vik av Lilla Värtan på Norra Djurgården. Hela vikens vattenyta och den norra delen av tillrinningsområdet ingår i Nationalstadsparken. Det direkta tillrinningsområdet är mycket stort, från Lilla Skuggan och Spegeldammen i norr till Lidingövägen i söder. Större delen, ca 80 %, upptas av grönområden. Inom tillrinningsområdet finns också den gamla gasverkstomten, Ryttarstadion, Fisksjöängs f.d. industriområde och Storängsbottens industriområde. Vatten kommer också i ett dike från Spegeldammen och i diken från Laduviken och Uggleviken, som båda har vidsträckta tillrinningsområden.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Husarvikens miljötillstånd

Fosforhalterna är mycket höga, högst på sommaren och betydligt högre än ute i Lilla Värtan. Kvävehalterna är också mycket höga. Klorofyllhalterna är mycket höga och siktdjupet är mycket litet, ca 1 meter. Tillflödet från både Laduviken och Uggleviken är litet under sommarmånaderna och de höga fosforvärdena beror sannolikt på utläckage från Husarvikens bottensediment. Syrehalterna har i augusti vanligen varit lägre i bottenvattnet än vid ytan, men syrebrist har bara observerats vid ett tillfälle.

I Husarvikens bottensediment förekommer förhöjda halter av kvicksilver, arsenik, cyanider och höga halter av kadmium och kolväten, som härrör från driften vid f.d. gasverket.

Uppdaterad: 2022-12-19