Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Husarviken

Foto av Husarvikens inre del
Foto: Christer Lännergren
Tema TEMA.3.2.3.2

Husarviken är en smal vik av Lilla Värtan på Norra Djurgården. Hela vikens vattenyta och den norra delen av tillrinningsområdet ingår i Nationalstadsparken. Det direkta tillrinningsområdet är mycket stort, från Lilla Skuggan och Spegeldammen i norr till Lidingövägen i söder. Större delen, ca 80 %, upptas av grönområden. Inom tillrinningsområdet finns också den gamla gasverkstomten, Ryttarstadion, Fisksjöängs f.d. industriområde och Storängsbottens industriområde. Vatten kommer också i ett dike från Spegeldammen och i diken från Laduviken och Uggleviken, som båda har vidsträckta tillrinningsområden.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Minskad bräddning till Lilla Värtan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Åtgärda förorenade bottensediment i Husarviken

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Minska föroreningar från Storängskroken

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

3

Genomförd
Fördjupning av översiktsplanen för Nationalstadsparken

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2008

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad: 2022-04-01