Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PBDE i fisk

Foto av Djurgårdsbrunnsviken från Skansen
Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.2.2.3.7

Polybromerade difenyletrar (PBDE) är en samlingsbeteckning för ett antal av de mest använda bromerade flamskyddsmedlen med stor spridning i miljön. Ämnena är fettlösliga och lagras i fisk.

Tillverkningen av varor och produkter med flamskyddsmedel är mycket stor. Spridning till miljön sker under tillverkningen, användningen och när varorna och produkterna förbränns. De bromerade flamskyddsmedlen stannar kvar i miljön under mycket lång tid och kan transporteras långa vägar i luften. De återfinns i relativt höga halter i bland annat i vatten, sediment och i vattenlevande djur.

För miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster gäller ett nationellt kvalitetsundantag för PBDE. Undantaget gäller då högra halter av PBDE främst beror på atmosfäriskt deposition från långväga luftburna föroreningar varför problemet är svårt att åtgärda lokalt. Halterna av dessa ämnen får däremot inte öka.

För att motsvara god kemisk status ska halter i fisk vara <0,0085 µg/kg i sjöar och kustvatten. Redovisade halter är summan av sex PBDE varianter (kongenerer) i fiskmuskel. Analyserna har gjorts på poolade prover med minst 10 abborrar.

PBDE i abborre, halt i muskel

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/kg) Datum

0

Brunnsviken

 0,157

2021

1

Djurgårdsbrunnsviken

 0,1504

2021

2

Drevviken

 0,345

2021

3

Fiskarfjärden

 0,32672

2016

4

Flaten

 0,1115

2021

5

Görväln

 0,1104

2021

6

Judarn

 0,063933

2021

7

Lilla Värtan

 0,1017

2021

8

Långsjön

 0,2345

2021

9

Magelungen

 0,1382

2021

10

Riddarfjärden

 0,4347

2021

11

Råcksta Träsk

 0,24718

2021

12

Sicklasjön

 0,1495

2021

13

Trekanten

 0,243

2021

14

Ulvsundasjön

 0,7225

2021

15

Årstaviken

 1,7485

2021

16

Ältasjön

 0,189

2021

17

Fiskarfjärden (n)

 0,32

2016

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>0,0085 µg/kg

1

 Uppnår god kemisk status

<0,0085 µg/kg