Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve - kustvatten

Indikator TEMA.3.2.2.2.3

Fosfor och kväve är de två viktigaste näringsämnena i kust- och havsvatten. Vilket av de två ämnena som det finns minst av och på det sättet blir begränsande för växternas produktion varierar mellan olika områden av kusten. I öppet hav tycks kväve i allmänhet vara det begränsande näringsämnet.

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll
Senaste värdet:
0,72 mg/l (2022).
Utgångsvärde:
0,74 mg/l (2000).

Kommentar

Kvävehalterna är förhöjda i Stockholms kustvatten och statusen är otillfredsställande eller måttlig. De högsta halterna uppmäts i Husarviken, vars kvävehalter har ökat sedan 2004. Kvävehalterna i övriga vatten är relativt oförändrade över tid. En viss nedåtgående trend kan ses i alla vatten de senaste åren, undantaget Husarviken.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig status

>0,88 mg/l

1

 Otillfredsställande status

0,60–0,88 mg/l

2

 Måttlig status

0,43–0,60 mg/l

3

 God status

0,39–0,43 mg/l

4

 Hög status

<0,39 mg/l